top of page

Exhibition 2016

Jerusalem House of Quality Exhibition Hall.

All exhibitions associated with festivals are supported by The Ministry of Immigrant Absorption. The «Jerusalem Rainbow» project was supported by the Jerusalem Municipality, Social and Performing Arts Affairs.

The Festival «Art… Арт… Art…». Catalogue.

1. «Games with Lens. Photography». 7.01.16-13.01.16. Participants: Rustam Bayramov, Maria Belanovskaya, Shlomo Bronshtein, Victoria Dolinsky, Max Epstein, Ilya Galperin, Jen-Shen Gur, Sergey Hvostenko, Jenya Kapitsky, Gregory Khatin, Simon Levin, Keren Noya, Alexander Pilko, Anna Segal, Maxim Shamota, Josef Schelest, Vladimir Shraga, Kaska Sikora, Tenno Pent Sooster, George Stolyarov, Alex Tabak.

2. «Games with Material. Mixed media». 14.01.16-20.01.16. Participants: Anatoly Baratynsky, Galina Bleikh, Shlomo Bronstein, Alexander Efremov, Lena Fisher, Sergey Hvostenko, Jenya Kapitsky, Artyom Kapusta, Boris Katz, Nataly Kulikova, Maria Mihaelov, Sasha Okun, Alexander Pilko, Maria Potapenkova, Ivan Rogov, Shmuel (Anatoly) Schelest, Elena Serebryakova, Zely Smekhov, Lena Smelansky, Tenno Pent Sooster.

3. «Games with Space. Installations and objects». 21.01.16-30.01.16. Participants: Galina Bleikh, Lilia Chak, Eli Deitch, Max Epstein, Lena Fisher, Gregory Khatin, Mariana Korol, Tania Pogorelsky, Shmuel (Anatoly) Schelest, Julia Segal, Marina Tikhonova, Nikolay Tikhonov, Pavel Zehnbacht.

Festival «Contemporary Israeli Art». Catalogue. Exhi-bitions «Dialogues». 

4. «Dialogue 1: Still Life & Ikebana». 21.02.16-28.02.16. Participants: Anastasiia Alferova, Galina Azarkh, Anatoly Baratynsky, Lera (Liora) Barstein, Maria Belanovskaya, Shlomo Bronshtein, Artyom Kapusta, Marianna Khodakova, Anna Khodorkovski, Leonid Kritsun, Keren Noya, Alexander Pilko, Elena Pilko, Maria Potapenkova, Max Shamota, Kaska Sikora.

5. «Dialogue 2: Text – Letters – Calligraphy». 29.02.16-06.03.16. Participants: Aleksander Altshuler, Galina Bleikh, Anatoly Baratynsky, David Chananashvili, Alexander Efremov, Sergey Hvostenko, Nataly Kulikova, Alexander Pilko, Shmuel (Anatoly) Schelest, Max Shamota, Zely Smekhov, Tenno Pent Sooster, Irena Sorochinsky, Chava Tor, Pavel Zehnbacht.

6. «Dialogue 3: Russian School of Art – Israeli Land-scape». 16.03.16-22.03.16. Participants: Alexander Adonin, Anatoly Baratynsky, Lera (Liora) Barstein, Nataly Goncharova-Kantor, Boris Karavanov, Marianna Khodakova, Benjamin Kletzel, Ilya Makhlin, Tania Pogorelsky, Masha Potapenkova, Shmuel (Anatoly) Schelest.

Festival «Art for Eretz Israel». 

7. «Bestiary». 25.03.16-04.04.16. Participants: Alexander Adonin, Irena Aizen, Mikhail Baranovskiy, Lera (Liora) Barstein, Anatoly Basin, Max Epstein, Sasha Galitsky, Nataly Goncharova-Kantor, Bella Grodinsky, Sergey Hvostenko, Boris Katz, Gregory Khatin, Mariana Korol, Nataly Kulikova, Shmuel (Anatoly) Schelest, Max Shamota, Tenno Pent Sooster, Lena Zaidel.

8. «Space of Memory». 14.04.16-19.04.16.

9. «Space of Memory 2». 26.04.16-04.05.16. Participants: Alexander Adonin, Lera (Liora) Barstein, Anatoly Basin, Shlomo Bronshtein, Alexander Efremov, Max Epstein, Elisheva Galperin, Ilya Galperin, Nataly Goncharova-Kantor, Alla Goren, Bella Grodinsky, Sergey Hvostenko, Jenya Kapitsky, Igor Kaplunovich, Mariana Korol, Nataly Kulikova, Andrey Kumanin, Keren Noya, Alexander Pilko, Inna Polonsky, Shmuel (Anatoly) Schelest, Maxim Shamota, Nekoda Singer, Zely Smekhov, Irena Sorochinsky, Anna Vorontsov, Michael Yahilevich.

The Festival «Jerusalem Rainbow». Catalogue.

10. «Cosmoport «Jerusalem» 1». 08.05.16-14.05.16.

11. «Cosmoport «Jerusalem» 2». 16.05.16-22.05.16. 

12. «Cosmoport «Jerusalem» 3». 24.05.16-31.05.16. Parti- 

cipants: Alexander Adonin, Mikhail Baranovskiy, Anatoly Baratynsky, Rustam Bayramov, Maria Belanovskaya, Galina Bleikh, Phillip Chelemer, Max Epstein, Sasha Galitsky, Ilya Galperin, Bella Grodinsky, Sergey Hvostenko, Igor Kaplunovich, Boris Katz, Yuri Krasny, Lina Krasny, Mariya Krasny, Nataly Kulikova, Oksana Levchishina, Galya Lutzky, Olga Mruwka, Keren Noya, Viktor Olkhovsky, Alexander Pilko, Inna Polonsky, Olivia de Rossi, Shmuel (Anatoly) Schelest, Elena Serebryakova, Max Shamota, Zely Smekhov, Anna Vorontsov, Daniela Yakin, Lena Zaidel, Pavel Zehnbacht.

The Festival «Contemporary Israeli Art». Catalogue. 

13. «Yesterday-Today 1». 09.09.16-14.09.16.

14. «Yesterday-Today 2». 15.09.16-22.09.16.

15. «Yesterday-Today 3». 26.10.16-02.11.16. Participants: Alexander Adonin, Anatoly Baratynsky, Anatoly Basin, Maria Belanovskaya, Shlomo Bronshtein, Vladimir Chootko, Alexander Efremov, Arieh Evental, Shlomit Evental, Bella Grodinsky, Halina Hildebrand, Sergey Hvostenko, Igor Kaplunovich, Nataly Kulikova, Inna Lesovaya, Zoya Lozinsky, Liubov Mingazitinova, Mina Minsky, Keren Noya, Yuriy Ostrovsky-Golovash, Masha Potapenkova, Anna Roz (Segal), Shmuel (Anatoly) Schelest, Julia Segal, Max Shamota, Josef Schelest, Tenno Pent Sooster, Anna Vorontsov, Michael Yahilevich, Pavel Zehnbacht.

The Festival «Jerusalem Rainbow». Catalogue.

16. «Tree of Life». 04.11.16-09.11.16. Participants: Anatoly Baratynsky, Bella Grodinsky, Mariana Korol, Anna Kruglikova, Nataly Kulikova, Inna Lesovaya, Simon Levin, Anna Leytman-Palanker, Maria Mihaelov, Keren Noya, Masha Potapenkova, Shmuel (Anatoly) Schelest, Kaska Sikora, Anna Vorontsov.

17. «Tents of Israel». 10.11.16-16.11.16. Participants: Anatoly Baratynsky, Alexander Efremov, Alla Goren, Bella Grodinsky, Aron Kravits, Simon Levin, Anna Leytman-Palanker, Liubov Mingazitinova, Olga Mruwka, Keren Noya, Shmuel (Anatoly) Schelest, Kaska Sikora.

18. «Kibbutz Galuyot». 17.11.16-22.11.16. Participants: Rustam Bayramov, Maria Belanovskaya, Shlomo Bronstein, Vladimir Chootko, Sergey Hvostenko, Anna Kruglikova, Nataly Kulikova, Olga Mruwka, Viktor Olkhovsky, Yuriy Ostrovsky-Golovash, Shmuel (Anatoly) Schelest, Max Shamota, Vladimir Shraga, Kaska Sikora, Anna Vorontsov.

bottom of page